Ciele

Ciele činnosti občianskeho združenia

  1. Zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov

  2. Podporovať projekty a zabezpečovať ich realizáciu.

  3. Doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku, zariadenia slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu(kabinety, dielne, laboratóriá, telocvična, knižnicu a pod.)

  4. Zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu

  5. Zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov školy

  6. Podporovať talentovaných žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

  7. Podieľať sa na organizácii školských súťaží (odborných vedomostí a praktických zručností, športových, branno-bezpečnostných, spoločensko-vedných, literárnych a iných)

  8. Podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami

  9. Organizovať prezentácie školy v spolupráci s partnerskými školami, propagovať školu v zahraničí